Pages

1.6.15

Windows 10 - Neges ar y bar tasgau | Message on the task bar


Pwy sydd wedi sylwi ar symbol Windows 10 ar eich bar tasgau heddiw?
Mae'n edrych bod Microsoft yn cynnig uwchraddio eich Windows 7 neu Windows 8  i Windows 10 am ddim.
Cliciwch ar yr eicon a dilynwch y cyfarwyddiadau os oes diddordeb ganddoch yn y cynnig yma.
Mwy o wybodaeth fan hyn.


Have you noticed the Windows 10 icon on your task bar today?
Microsoft has an offer to upgrade your Windows 7 or Windows 8 machine to Windows 10 for free (t&c apply)
Click on the icon for more information or go to 

21.5.15

WiFi i Westeion | Guest WiFi - Maes Carafanau | Caravan Park - Tudweiliog, Pen Llyn


Diwrnod bendigedig yn gosod system WiFi i westeion yn Mhen Llyn.
Mae sysytem WiFi i Westeion Crwstech yn syml, diogel ac yn hawdd ei gynnal.
Mae'n gweithio tu allan mewn maesydd pebyll a charafanau neu tu mewn i Westai, Gwelu a Brecwast a Bythynod Hunan Gynhaliol.

Great day installing a WiFi for Guests system on a Caravan Site in Tudweiliog near Nefyn in North Wales. Crwstech WiFi for Guests is a simple, secure and easily maintained system that works inside and outside. Ideal for Campsites and Caravan Parks, Hotels, B&Bs, and Self Catering Cottages.

10.5.15

Meddalwedd Diogelwch

Mae'n bwysig bod ni'n cadw ein cyfrifiaduron, tabledi a ffonau yn ddiogel ac yn rhedeg yn gyflym a llyfn.
Heddiw rydym yn argymell y tri yma ar gyfer eich offer technolegol.

Meddalwedd Gwrth Feirws: Avira


Dyma'r meddalwedd Gwrth Feirws yr ydym ni'n defnyddio ar ein peiriannau ni yn Crwstech. Mae Avira yn gwmni o'r Almaen sydd yn gyson sgorio yn uchel yn mhrofion y dywydiant diogelwch.
Mae fersiwn am ddim i'w gael o wefan Avira sydd yn rhoi lefel sylfaenol o amddiffyn i chi neu gallwch brynu fersiynau cryfach o'i meddalwedd.
Ar gael ar gyfer: Windows, Mac, Android ac iOS
Meddalwedd Gwrth Malwedd: Malwarebytes


Pwrpas Malwarebytes ydi chwilio am y meddalwedd diangen a pheryglys all fod wedi ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur mewn camgymeriad neu heb yn wybod i chi. Ar ol darganfod y malwedd tebyg i Worms, Trojans, Rootkits, Rouges a Spyware mae'n cael gwared ohonyn nhw i chi.
Mae fersiwn am ddim o Malwarebytes sydd yn ddigonol ond bod chi yn cofio ei redeg a llawn pob hyn a hyn. Mae'r fersiwn premiwm o Malwarebytes yn dilyn amserlen ac yn rhedeg yn awtomatig.


Meddalwedd Glanhau: CCleaner


Dros amser mae eich dyfais cyfrifadurol yn casglu a storio gwybodaeth all arafu y system. Gwaith CCleaner ydi cael gwared o'r ffeiliau yma a creu lle ar y ddisg galed. Mae'n hefyd yn clirio y cofrestr ac yn eich galluogi i gael gwared o rhagleni di angen a chyflymu y broses o gychwyn y teclyn.
Mae fersiwn am ddim o CCleaner ar gael sydd yn cynnig yr uwchben a fersiwn Proffesiynol a Proffesiynol + sydd yn cynnwys mwy o wasnaethau.

29.4.15

Cyfnewid Busnes - Glasdir #llanrwst


9.4.15

Botymau ar goll? Dim llythrenau? Di gweld dyddiau gwell? | Keys missing? No letters? Seen better days?


Ydi hi'n amser cael bysellfwrdd gliniadur newydd?Is it time for a new keyboard for your laptop?

Cysylltwch am amcanbris.
Get in touch for a price.

9.2.15

Diwrnod Diogelwch y we - 10:02:2015 Safer Internet Day #sid2015


Ar y 10fed o Chwefror bydd hi'n Ddiwrnod Diogelwch y we 2015. Mi fydd cannoedd o sefydliadau yn cymeryd rhan i helpu hyrwyddo defnydd diogel a chyfrifol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

On the 10th of February it will be Safer Internet Day 2015. Hundreds of organisations get involved to help promote the safe, responsible and positive use of digital technology for children and young people. 


#SID2015 
 https://twitter.com/safeinternetday30.1.15

Sialens yr Argaffydd

Mae Mrs J. yn un o'n hoff gwsmeriaid.  Mae hi wedi bod efo ni ers y cychwyn a rydym wedi gallu darparu'r dechnoleg ddiweddaraf a chymorth iddi ers dros 4 mlynedd.
Ychydig fisoedd yn ôl penderfynodd Mrs J. bod arni argraffydd newydd.

Gwych medden ni, be sydd gennych mewn golwg?

A dyna pryd dechreuodd y sialens!

Rwan, swyddfa fach iawn sydd gan Mrs J. ond mae yna le i bopeth a popeth yn ei le.
Ar ben rhestr y gofynion oedd bod yr argraffydd newydd yn mynd i le yr hen un.

42" lled x 41"dyfnder x 24" uchder

Roedd yr hen argraffydd yn fychan ac yn ffitio fel maneg i'r twll a gynllunwyd ar ei gyfer ar y silffoedd. Dim ond argraffu oedd ei swydd, ond roedd gofynion yr argraffydd newydd yn fwy.

  • Rhaid oedd cael sgrin rhagweld
  • Llungopio
  • Sganio 
  • Argraffu lluniau
  • Agraffu dwy ochr i'r papur.
Dyna pryd y bu'n rhaid i griw Crwstech wisgo ei het ymchwilio mlaen. Doedden ni ddim eisiau siomi MrsJ. a thori ar y traddodiad o allu ateb holl ofynion ein cwsmeriaid. (weithiau mae'n anodd ac rhaid cyfaddawdu)

Ar ôl mis neu ddau o syrffio a chwilio nid oeddem yn cael llawer o hwyl arni. Llawer iawn o argraffwyr da iawn ond dim un yn cyfateb â'r gofynion........tan wythnos diwethaf lle darganfyddon ni:

Y'r Epson XP-520    ateb i'n gofynion. (Linc partneriaeth Amazon )


Roedd hwn yn gallu gwneud pob dim clyfar, Google Print ac argraffu o ffôn lôn.
Mae'n argraffu ar ddwy dudalen, mae ganddo sgrin ac mae'n argraffu lluniau

ond

Y peth pwysicaf un............ mae o'n ffitio.Am inc i'r argraffydd yma ac eraill,
rhai gwreiddiol neu wedi'i ailgylchu.

The Printer Challenge

Mrs J. is one of my loyal customers. She's been with me from the start and we've been able to supply her with new technology and support for over 4 years.
A couple of months or so back she decided she wanted a new printer.

We said great what do you have in mind?

And that's when the challenge was set.

Now Mrs J. has a very small office, some might call it bijou, everything is in it's place on bespoke fitted shelves. On top of the challenge requirements was......the printer had to fit where the old printer lived.

42" wide x 41"deep x 24" high

The old printer only printed and it fitted like a glove into the space on the shelves. The new printer had to do more and fit. The requirement stated that it needed:
  • To have a screen
  • Photo Copy
  • Scan 
  • Print Pictures
  • Double-sided printing
This is where we had to practice what we preached. Crwstech offers a service that looks for the best solutions to our customers. Sometimes it impossible to honour all requirements but this time we where determined to succeed.

A month of trawling and surfing would bring great finds of the printer variety but none of them fitted the requirements of the Printer Challenge....until last week when we found:

The Epson XP-520     the answer to our challenge. (Amazon Affiliate Link)


It has all the latest technology like Google Print and Direct Printing from Mobile Phones.
It does double sided, copies, scans and prints pictures

but

The most important thing............ it fits.For ink for this printer and others, 
by the manufacturer or recycled.

17.1.15

Be ydi dy gyfrinair? | What's your password?

Gobeithio na fydddwch chi'n dweud, ond mae nifer ohonom ni yn defnyddio cyfrineiriau rhu hawdd i'w dyfalu neu hyd yn oed yn dweud nhw wrth griw teledu!

I hope you won't answer the question, is your password easy to guess? Would you tell a TV crew your password?14.1.15

Lefel Dŵr Afon Conwy yn Llanrwst | Conwy River Level in Llanrwst

Mae pethau wedi newid yn y dechnoleg o fesur lefelau dŵr mewn afonydd.
Does dim rhaid i ni fod yn y lleoliad i fesur fwyach.
The way we measure river water levels have changed, we no longer need to be there to observe the levels.
Bont Fawr Llanrwst -Llun Crwstech
Ger y Bont Fawr yn Llanrwst mae yna orsaf Asiantaeth yr Amgylchedd sydd yn monitro lefel yr afon ac yn ei ddafon i'w gwefan

Near the bridge in Llanrwst the Enviroment Agency has a monitoring station which sends it's data to their website.

10.1.15

Guest WiFi | WiFi Gwestreion


WiFi for Bars, Restaurant and Cafes
Control, Safety and Marketing 

WiFi i Fars, Bwytai a Chaffis
Rheolaeth, Diogelwch a Marchnata

9.1.15

Aelod newydd o dîm Crwstech | New member of the Crwstech teamAelod newydd o dîm technoleg a chyfrifiaduron Crwstech. Does ganddo fo ddim enw eto, mae croeso i chi gynnig un. Mi fydd yn helpu gyda marchnata a'n canllawiau technegol.

Cysylltwch os oes ganddo chi enw i'r cyfaill yma.

This is the new member of the Crwstech's computers and technology team. He hasn't got a name yet, you're more than welcome to suggest one. He'll be helping us with our marketing and technical guides very soon.

Get in touch if you have a name for our new friend.


Pwy di hwn? | Who's this?


www.minifigs.me

5.1.15

Gofyn am gyngor | Ask for advice - Ebost | Emails

Scroll for translation


Gofynnwch am gyngor

Gewch chi gyngor syml ganddom ni yn rhad ac am ddim. Os di'r ateb yn hawdd ac mond yn cymeryd ychydig funudau i'w ddatrys yna gan amlaf fyddwn ni ddim yn danfon anfoneb tuag atoch chi.

Codwch y ffon, ebostiwch ni neu cysylltwch drwy ein safleoedd rhwydwaith cymdeithasol.

Gathom ni ffon bore ma gan gleint oedd wedi cael ebost yn deud bod AOL, y cwmni oedd yn darpau ei ebost, yn mynd i gau lawr ei cyfrif. Wele'r ebost


Subject:Account Termination
Date:Mon, 5 Jan 2015 14:39:28 +0800
From:REF536361# <pvd@gog******.co*> (we added the *'s)
To:undisclosed-recipients:;


SCHEDULED MAINTAINANCE

Dear Customer,

You submitted a request to terminate your A0L Mail Account and the process has started by our A0L Mail Team, Please give us 3 working days to close your AOL Mail Account.

To cancel the termination request click here : http://cancel.mail.aol.com/neo/cancel?

All folders contains on your A0L Mail Account including (Inbox, Sent, Spam, Trash, Draft, Folders) will be deleted and access to your  Mail Account will be Denied.

Thank you in advance for complying with this regulation

For further help please contact support.

Regards,

A0L Mail Account Services
____________________________________________________
Please do not reply to this message. Mail sent to this address cannot be answered.


Gofynom i ni gael gweld yr ebost a gwelwyd yn syth mae ebost ffug oedd yr un a dderbynwyd.
Dyma'r cliwiau -

From:REF536361# <pvd@gogree*****e.co*>

Mae'n amlwg nad ebost AOL ydi hwn. (ni sydd wedi ychwanegu y *)

SCHEDULED MAINTAINANCE

Dylai cyfrifon ddim cael ei dileu os mae trwsio mae nhw. A fyddai cwmni mor fawr ag AOL yn camsillafu Maintenance?

To cancel the termination request click here : http://cancel.mail.aol.com/neo/cancel?

Unig bwrpas yr ebost yma oedd i godi braw ar y derbynnydd ac i'w perswadio i glicio y linc yma. Yn anffodus mae'r linc yma yn cuddio y cyfeiriad y byddwch yn mynd iddo petae ein cleient wedi ei bwyso sef 

http://fakcikyel.altervist*.org/  (seren wedi ei ychwanegu ganddom ni)

Mwy na thebyg mae linc i lawrlwytho malwedd neu feirws ydi hwn.

Yn olaf

Regards,

A0L Mail Account Services

Mae nhw'n defnyddio y rhif 0 yn lle y llythyren O yn AOL - hen dric i beidio cael ei dal gan y systemau gwrth spam.


Felly os byddwch chi yn gweld ebost tebyg i hyn, rhowch o yn y fasged ailgylchu, os tydy'ch ddim yn siwr, rhowch ganiad neu ebostiwch ni.

01492 437001         help@crwstech.com